Wat is compassie?

27 september 2012

Compassion for Care wil werken met passie en compassie leidend maken in de gezondheidszorg. Maar wat verstaan we dan onder compassie in de zorg? Als we compassie verder willen onderzoeken, toepassen en ontwikkelen moet er immers eerst consensus zijn over het begrip. Of er moet er op zijn minst een bruikbare definitie beschikbaar zijn.

In juli 2012 vond in Colorado het congres over compassie van het CCARE instituut van de Stanford University plaats. Definitievorming van compassie was daar een belangrijk onderwerp. Deze definitie kunnen we ontwikkelen door te benoemen welke aspecten we wel onder compassie vinden vallen. Daarnaast kunnen we ook een deductieve methode gebruiken door te kijken naar welke aspecten niet onder compassie vallen. Allereerst de positieve benadering zoals beschreven door Tupten Jinpa, Ph.D. Wat is compassie wel volgens hem?

Compassion is a mental state – endowed with a sense of concern – that focuses on another being and wishes for hat being to be relieved of suffering.’ Vertaald: Compassie is een mentale toestand- begiftigd met een gevoel van bezorgdheid- die focust op een ander wezen en wenst dat dit wezen verlost wordt van lijden.

Compassie heeft dus 3 componenten:

  1. 1. De gevoelscomponent (de affectieve-emotionele component: aandacht, bezorgdheid)
  2. 2. Een cognitieve component ( focus, inzicht, begrip)
  3. 3. Een motivatiecomponent (doelgericht, handelend)

Hoe zouden we compassie binnen de zorg kunnen definiëren? Binnen het team van Compassion for Care hebben de vele discussies over dit onderwerp geleid tot een min of meer gelijksoortige omschrijving. Wij vonden ook dat compassie zowel een aandacht-, inzicht- als actiecomponent in zich moest dragen en dit leidde zo tot een (voorlopige) korte definitie voor compassie in de gezondheidszorg:

‘Compassie is het vermogen om door middel van aandacht, inzicht en daadkracht het lijden van patiënten te kunnen zien, invoelend te begrijpen en te verlichten.’

Zie ook ons Charter voor een uitgebreidere beschrijving van onze waarom, hoe en wat.

Graag openen we hier de discussie om de definitie voor compassie in de gezondheidszorg aan te scherpen en horen we jouw suggesties. Wellicht kan dit en mooi aanvulling worden op de eed van Hippocrates? Of is dit aspect al voldoende benoemd in de eed?

Volgende keer: Wat is compassie niet?

 

Auteur: Peter Vermeiren, Teamlid Compassion for Care

TEKEN HET CHARTER VAN COMPASSION FOR CARE

Teken nu

Momenteel hebben mensen het charter getekend